البرتا

آلبرتا

آلبــرتا هیومیک اسید استخراج شده از منابع لئوناردیتِ کانادا می باشد. این محصول سبب اصلاح گسترده فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش تخلخل، تهویه، نرمی و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک می شود. آلبرتا عناصر تثبیت شده در خاک را که به حالت محبوس درآمده اند، آزاد کرده و موجب افزایش چشمگیر جذب و تاثیر کود ها و رشد و سلامت گیاه می شود.

توضیحات

آلبــرتا هیومیک اسید استخراج شده از منابع لئوناردیتِ کانادا می باشد. این محصول سبب اصلاح گسترده فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش تخلخل، تهویه، نرمی و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک می شود. آلبرتا عناصر تثبیت شده در خاک را که به حالت محبوس درآمده اند، آزاد کرده و موجب افزایش چشمگیر جذب و تاثیر کود ها و رشد و سلامت گیاه می شود.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

12%

هیومیک اسید

55%