آمینوپلاس

آمینوپلاس

آمینوپلاس حاوی اسیدهای آمینه آزاد و محرک های زیستی

فراورده ارگانیک حاوی اسید آمینه، محرک های زیستی، نیتروژن و مواد آلی

افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماری های و تنش های محیطی

افزایش کیفیت، بازارپسندی، یکنواختی و تشکیل محصول

بهبود فرآیند گرده افشانی، گلدهی و باروری در گیاه

توضیحات

آمینوپلاس حاوی اسیدهای آمینه آزاد و محرک های زیستی

فراورده ارگانیک حاوی اسید آمینه، محرک های زیستی، نیتروژن و مواد آلی

افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات، بیماری های و تنش های محیطی

افزایش کیفیت، بازارپسندی، یکنواختی و تشکیل محصول

بهبود فرآیند گرده افشانی، گلدهی و باروری در گیاه

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

7.2%

اسید آمینه کل

28.8%

اسید آمینه آزاد

21.4%