کود افریقا یک کیلویی

افریقا

Category

افریقاکود هیومیک اسید و یک ترکیب آلی و سازگار با محیط زیست است که به عنوان اصلاح کننده طبیعی خاک، کلات کننده آلی عناصر مورد نیاز برای گیاه در خاک و همچنین به عنوان یک محرک رشد میکروبی در خاک و محرک رشد برای گیاه عمل می کند. افریقا عناصر تثبیت شده در خاک را آزاد کرده و موجب افزایش جذب و تاثیر کودها و در نتیجه بهبود رشد و سلامت گیاه می شود.

  • کلات‌کننده و افزایش دهنده جذب موادآلی مورد نیاز گیاه
  • افزایش چشمگیر حاصلخیزی خاک
  • اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک

توضیحات

افریقاکود هیومیک اسید و یک ترکیب آلی و سازگار با محیط زیست است که به عنوان اصلاح کننده طبیعی خاک، کلات کننده آلی عناصر مورد نیاز برای گیاه در خاک و همچنین به عنوان یک محرک رشد میکروبی در خاک و محرک رشد برای گیاه عمل می کند. افریقا عناصر تثبیت شده در خاک را آزاد کرده و موجب افزایش جذب و تاثیر کودها و در نتیجه بهبود رشد و سلامت گیاه می شود.

  • کلات‌کننده و افزایش دهنده جذب موادآلی مورد نیاز گیاه
  • افزایش چشمگیر حاصلخیزی خاک
  • اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

11%

هیومیک اسید

41%

کربن آلی

30%