ازومیت

اَزومیت

اَزومیت حاوی سطح بالایی از نیتروژن می باشد، نیتروژن، سازنده ترکیبات حياتی در گياهان مانند پروتئين، اسيدهای آمينه، آميدها، آلكالوئيدها و كلروفيل می باشد. از این محصول می توان برای راه اندازی رشد رویشی مطلوب انواع گیاهان زراعی، غلات، گیاهان علوفه ای و صنعتی و دانه های روغنی بعد از دوران رکود زمستانی و یا بلافاصله پس از تنش محیطی استفاده نمود.ازومیت زمینه ساز قابل دسترس شدن عناصر تثبیت شده در خاک به ویژه عناصر ریز مغذی می باشد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%

عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

5%

آلجینیک اسید

1%

آمینو اسید کل

1.1%

آمینو اسید آزاد

1%

هیومیک اسید

2%

ماده آلی

5%

کربن آلی

4%

محلول پاشی گلخانه، سبزیجات و گیاهان زراعی: 2 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی درختان: 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 8 تا 10 کیلوگرم در هکتارتوصیه مصرف