روی(سری میکرولیک)

روی

روی (Zn) برای متابولیسم گیاه، عملکرد آنزیم ها، تنظیم هورمونهای گیاهی، گلدهی، تشکیل میوه و سنتز پروتئین در گیاه مورد نیاز می باشد. جذب، انتقال و توزیع مناسب روی در بافت‌ها و سلول‌های گیاه برای اطمینان از عملکرد مناسب گیاه بسیار مهم است. کود روی سوپرمکس سری میکرولیک به تامین عنصر روی در گیاه و بهبود کیفیت و عملکرد محصول کمک می کند.

توضیحات

روی (Zn) برای متابولیسم گیاه، عملکرد آنزیم ها، تنظیم هورمونهای گیاهی، گلدهی، تشکیل میوه و سنتز پروتئین در گیاه مورد نیاز می باشد. جذب، انتقال و توزیع مناسب روی در بافت‌ها و سلول‌های گیاه برای اطمینان از عملکرد مناسب گیاه بسیار مهم است. کود روی سوپرمکس سری میکرولیک به تامین عنصر روی در گیاه و بهبود کیفیت و عملکرد محصول کمک می کند.

توضیحات تکمیلی

روی محلول (Zn)

30%