ریکاوری 20لیتر

ریکاوری

ریکاوری حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سرشار از آمینو اسید ها، مواد آلی، کربن آلی و همچنین مواد بیولوژیک است. pH این محصول در محدوده ی اسیدی است و به دلیل داشتن مواد آلی فراوان برای کلیه محصولات باغی، زراعی، سبزیجات، صیفی جات، محصولات گلخانه ای، هیدروپونیک و گیاهان آپارتمانی ایده آل می باشد

توضیحات

ریکاوری حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سرشار از آمینو اسید ها، مواد آلی، کربن آلی و همچنین مواد بیولوژیک است. pH این محصول در محدوده ی اسیدی است و به دلیل داشتن مواد آلی فراوان برای کلیه محصولات باغی، زراعی، سبزیجات، صیفی جات، محصولات گلخانه ای، هیدروپونیک و گیاهان آپارتمانی ایده آل می باشد

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

7%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

2%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

3%

آمینو اسید کل

12%

آمینو اسید آزاد

5%

ماده آلی

20%