سولو هیوم 5-5-40

سولو هیوم 40-5-5

سری سولوهیــــوم، NPK ارگانیک همـــــراه با اسید هیومیک،
اسید فولویک و کربن آلی می باشد که کاملا محلول در آب
بوده و برای انواع گیاهان قابل استفاده است. سری سولوهیوم
به واسطـــــه ی داشتن درصد بالایی از اسید هیومیک غنی و
عناصر ضروری برای رشد، تأثیرات بی نظیری را بر روی گیاه
دارد؛ همچنین به دلیل دارا بودن منبع غنی از مواد آلی، میزان
جذب عناصر را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

توضیحات

سری سولوهیــــوم، NPK ارگانیک همـــــراه با اسید هیومیک،
اسید فولویک و کربن آلی می باشد که کاملا محلول در آب
بوده و برای انواع گیاهان قابل استفاده است. سری سولوهیوم
به واسطـــــه ی داشتن درصد بالایی از اسید هیومیک غنی و
عناصر ضروری برای رشد، تأثیرات بی نظیری را بر روی گیاه
دارد؛ همچنین به دلیل دارا بودن منبع غنی از مواد آلی، میزان
جذب عناصر را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

8%

فولیک اسید

2%

کربن آلی

4.8%