سیستمیک

سیستمیک

سیستمیک محصولی با طیف کارایی های وسیع است. این محصول با داشتن درصد بالایی از فسفیت، سبب افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر قارچ های عامل بیماری های ریشه میشود.
همچنین این ترکیب به دلیل داشتن فسفیت و عصاره جلبک دریایی، دارای خاصیت محرک رشدی نیز می باشد. سیستمیک هم چنین آنتی استرسی قوی در برابر سرما و سایر تنش های محیطی است.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

25%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.1%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.05%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.05%

بور محلول (B)

0.03%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0005%

عصاره جلبک دریایی

12.5%

آلجینیک اسید

0.6%

آمینو اسید کل

7.5%

آمینو اسید آزاد

10.8%

ماده آلی (OM)

10.8%

کربن آلی (OC)

7.2%

• محلول پاشی: 1 تا 2 لیتر درهکتار • کودآبیاری: 4 تا 6 لیتر درهکتار