سیلیمون

سیلیمون

سیلیمون ترکیب حاوی عناصر سیلیسم و پتاسیم به همراه محرک های رشد طبیعی می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندامهای مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنشهای زیستی (حشرات، کنه، بیماری های قارچی)، کاهش تعرق گیاه، و در نهایت بهبود رشد و عملکرد محصول قابل انتظار است.

توضیحات

سیلیمون ترکیب حاوی عناصر سیلیسم و پتاسیم به همراه محرک های رشد طبیعی می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندامهای مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. همچنین افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع تنشهای زیستی (حشرات، کنه، بیماری های قارچی)، کاهش تعرق گیاه، و در نهایت بهبود رشد و عملکرد محصول قابل انتظار است.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

14.2%

سیلیسیم محلول در آب (SiO2)

28.5%