مارشال

مارشال

مارشــال با درصــــد بالای نیتــروژن از چــهار منبــع همــراه با انواع ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی سبب رشد رویشی سریع و بالا در گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاهان بگذارد. مصرف مارشال در ابتدای فصل و در زمان رشد رویشی گیاه توصیه می شود.

توضیحات

مارشــال با درصــــد بالای نیتــروژن از چــهار منبــع همــراه با انواع ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی سبب رشد رویشی سریع و بالا در گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاهان بگذارد. مصرف مارشال در ابتدای فصل و در زمان رشد رویشی گیاه توصیه می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

29.3%

آهن محلول (Fe)

0.1%

روی محلول (Zn)

0.05%

منگنز محلول (Mn)

0.05%

مس محلول (Cu)

0.05%

بور محلول (B)

0.02%

عصاره جلبک دریایی

11%

آلجینیک اسید

1.5%