میکرووید

میکرووید

میکرووید برای بهبود توسعه و عملکرد گیاه ضروری می باشد. کمبود عناصر میکرو ممکن است به دلیل نامناسب بودن بافت خاک، pH خاک و رطوبت خاک اتفاق بیفتد که ممکن است موجب افت سیستم متابولیک در فرآیند های فتوسنتز، تنفس و سنتز آمینو اسید بشود. میکرو وید حاوی منیزیم، ریزمغذی ها به همراه عصاره جلبک دریایی می باشد و به رفع کمبود عناصر ریزمغذی کمک می کند.
این محصول را می توان از طریق محلول پاشی برگی یا آبیاری مورد استفاده قرار داد.

توضیحات

میکرووید برای بهبود توسعه و عملکرد گیاه ضروری می باشد. کمبود عناصر میکرو ممکن است به دلیل نامناسب بودن بافت خاک، pH خاک و رطوبت خاک اتفاق بیفتد که ممکن است موجب افت سیستم متابولیک در فرآیند های فتوسنتز، تنفس و سنتز آمینو اسید بشود. میکرو وید حاوی منیزیم، ریزمغذی ها به همراه عصاره جلبک دریایی می باشد و به رفع کمبود عناصر ریزمغذی کمک می کند.
این محصول را می توان از طریق محلول پاشی برگی یا آبیاری مورد استفاده قرار داد.

توضیحات تکمیلی

منیزیم محلول (MgO)

1.5%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

3%

روی کلاته با Zn) EDTA)

2%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

1.5%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.25%

بور محلول (B)

0.08%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0013%

عصاره جلبک دریایی

10%

آلجینیک اسید

0.5%

آمینواسید کل

12%

آمینواسید آزاد

10%

ماده آلی (OM)

12%

کربن آلی (OC)

8.6%