نیترات امونیوم 5 لیتر

نیترات آمونیوم

حاوی درصد بالا از دو سورس نیتروژن شامل نیترات و آمونیوم می باشد که سبب تحریک رشد رویشی گیاه می شود. این کود به سبب مایع بودن به راحتی می تواند از طریق کودآبیاری مورد استفاده قرار گرفته و به سهولت در دسترس ریشه گیاه قرار بگیرد. این محصول همچنین به سبب داشتن pH اسیدی، سبب کاهش pH خاک محیط اطراف ریشه و در نتیجه افزایش جذب سایر عناصر غذایی توسط گیاه می گردد. مصرف این کود در ابتدای فصل توصیه می شود

توضیحات

حاوی درصد بالا از دو سورس نیتروژن شامل نیترات و آمونیوم می باشد که سبب تحریک رشد رویشی گیاه می شود. این کود به سبب مایع بودن به راحتی می تواند از طریق کودآبیاری مورد استفاده قرار گرفته و به سهولت در دسترس ریشه گیاه قرار بگیرد. این محصول همچنین به سبب داشتن pH اسیدی، سبب کاهش pH خاک محیط اطراف ریشه و در نتیجه افزایش جذب سایر عناصر غذایی توسط گیاه می گردد. مصرف این کود در ابتدای فصل توصیه می شود

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

34.5%

نیتروژن آمونیومی (NH4)

17.2%

نیتروژن نیتراتی (NO3)

17.2%