نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم یورو سول یک منبع کلسیم کاملاً محلول در آب است که به راحتی در دسترس گیاهان است و باعث بهبود مقاومت گیاه در برابر شرایط تنش و همچنین افزایش کیفیت و ماندگاری میوه ها و سبزیجات می شود.

توضیحات

نیترات کلسیم یورو سول یک منبع کلسیم کاملاً محلول در آب است که به راحتی در دسترس گیاهان است و باعث بهبود مقاومت گیاه در برابر شرایط تنش و همچنین افزایش کیفیت و ماندگاری میوه ها و سبزیجات می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

17%

نیتروژن نیتراتی(N-NO3)

16.7%

نیتروژن آمونیومی(N-NH4)

0.3%

کلسیم محلول(CaO)

33%

کلسیم محلول(Ca)

23.5%