هلپر

هِلـپِـر

هِلـپِـر به عنوان کاهنده ی قوی pH آب استفاده می شود. این محصول همراه با کریرهای آلی، سبب پایداری ترکیب کود و سم، جذب بهتر، انتقال ایمن و سریع در آوندها و بهبود چشمگیر محلول پاشی می شود.
هِلپِر محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط خنثی تبدیل می کند و موجب افزایش کارایی محلول کود و سم می شود.

توضیحات تکمیلی

روش مصرف ابتدا هِلپِر را به مخزن آب اضافه نماييد و پس از همزدن، بقيه سموم و کودها را به مخزن بيافزاييد.
مقدار مصرف 1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب
برای افزایش چشمگیر اثر علف کش گلایفوزیت، ابتدا 1 یا 2لیتر هِلپِر را به 1000 لیتر آب بیافزاید .
(هر 20 لیتری 20 تا 40سی سی) سپس علف کش گلایفوزیت را به آن اضافه نمایید.