هیومیت 12

هیومت 12

هیومت 12 مایع یک کنسانتره هیومیک اسید مایع ارگانیک از غنی ترین و خالص ترین منبع هیومیک اسید در آمریکای شمالی می باشد. هیومت 12 به سبب داشتن هیومیک و فولویک اسید موجب بهبود کیفیت و عملکرد گیاه شده و همچنین فعالیت میکروب های مفید خاک را افزایش داده و موجب بهبود ریشه زایی می گردد. این محصول همچنین سبب بهبود ساختار خاک، حاصلخیزی، افزایش کربن آلی و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می شود.

توضیحات

هیومت 12 مایع یک کنسانتره هیومیک اسید مایع ارگانیک از غنی ترین و خالص ترین منبع هیومیک اسید در آمریکای شمالی می باشد. هیومت 12 به سبب داشتن هیومیک و فولویک اسید موجب بهبود کیفیت و عملکرد گیاه شده و همچنین فعالیت میکروب های مفید خاک را افزایش داده و موجب بهبود ریشه زایی می گردد. این محصول همچنین سبب بهبود ساختار خاک، حاصلخیزی، افزایش کربن آلی و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می شود.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

6.2%

هیومیک اسید

12.5%

کربن آلی

7.1%

مواد آلی

7.1%