هیومیک اسید 5لیتر

هیومیک اسید 5 لیتر

این محصول ترکیب هیومیک اسید به اضافه ترکیبات ارگانیک با منشاء کاملا طبیعی است و سبب افزایش چشم گیر حاصلخیزی خاک شده و بستر مناسبی را برای کشت محصولات کشاورزی فراهم آورده و همچنین تاثیر مصرف سایر کودها را افزایش می دهد. هیومیک اسید بلک مور محصولی ایده آل جهت برنامه ریزی برای کشاورزی پایدار می باشد.

توضیحات

این محصول ترکیب هیومیک اسید به اضافه ترکیبات ارگانیک با منشاء کاملا طبیعی است و سبب افزایش چشم گیر حاصلخیزی خاک شده و بستر مناسبی را برای کشت محصولات کشاورزی فراهم آورده و همچنین تاثیر مصرف سایر کودها را افزایش می دهد. هیومیک اسید بلک مور محصولی ایده آل جهت برنامه ریزی برای کشاورزی پایدار می باشد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

5.4%

هیومیک اسید

9.5%

ماده آلی (OM)

9%

کربن الی (OC)

6.3%