هیومیک یوروگرانو

هیومیک گرانول

دسته بندی

هیومیک گرانول EUROGREEN  باعث بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادلی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

50%

مواد آلی (OM)

55%

کربن آلی (OC)

36%

دور از دسترس اطفال نگهداری کنید.
در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.