پروسل 30-10-10

پروسل30-10-10

پروسل30-10-10 از سری NPK های محلول در آب است که حاوی نسبت های مختلف از عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم همراه با عناصر ریزمغذی شامل آهن، روی و منگنز می باشد که بر اساس نیازهای گیاه در مراحل مختلف رشد طراحی شده و برای کلیه محصولات باغی و زراعی به صورت محلول پاشی، کودآبیاری و مصرف خاکی قابل استفاده می باشد. کود 30-10-10 از سری پروسُل، حاوی درصد بالا از نیتروژن، به همراه عناصر فسفر و پتاسیم و عناصر ریزمغذی می باشد که برای رشد رویشی، افزایش سبزینگی و تجمع پروتئین در دانه یا میوه مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات

پروسل30-10-10 از سری NPK های محلول در آب است که حاوی نسبت های مختلف از عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم همراه با عناصر ریزمغذی شامل آهن، روی و منگنز می باشد که بر اساس نیازهای گیاه در مراحل مختلف رشد طراحی شده و برای کلیه محصولات باغی و زراعی به صورت محلول پاشی، کودآبیاری و مصرف خاکی قابل استفاده می باشد. کود 30-10-10 از سری پروسُل، حاوی درصد بالا از نیتروژن، به همراه عناصر فسفر و پتاسیم و عناصر ریزمغذی می باشد که برای رشد رویشی، افزایش سبزینگی و تجمع پروتئین در دانه یا میوه مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

30%

فسفرقابل استفاده (P2O5)

10%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

10%

آهن محلول در آب (Fe)

0.1%

روی محلول در آب (Zn)

0.05%

منگنز محلول در آب (Mn)

0.05%