پگاسوس

پگاسوس

پگاسوس ترکیبی از گوگرد، نیتروژن و اسیدهای آمینه است. گوگرد و نیتروژن از اجزای اصلی تشکیل دهنده آنزیم ها و پروتئین های گیاهی هستند که کمبود هر کدام از این عناصر، تاثیر نامطلوب بر کیفیت و عملکرد محصول خواهد گذاشت. این محصول موجب بهبود تهویه خاک، افزایش مواد آلی و تسهیل جذب عناصر غذایی توسط گیاه و بهبود رشد گیاه خواهد شد.

توضیحات

پگاسوس ترکیبی از گوگرد، نیتروژن و اسیدهای آمینه است. گوگرد و نیتروژن از اجزای اصلی تشکیل دهنده آنزیم ها و پروتئین های گیاهی هستند که کمبود هر کدام از این عناصر، تاثیر نامطلوب بر کیفیت و عملکرد محصول خواهد گذاشت. این محصول موجب بهبود تهویه خاک، افزایش مواد آلی و تسهیل جذب عناصر غذایی توسط گیاه و بهبود رشد گیاه خواهد شد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

8%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

1%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

1%

منیزیم محلول (MgO)

0.4%

گوگرد محلول (S)

10.4%

آمینو اسید آزاد

1.8%

آمینو اسیدکل

2.8%

ماده آلی (OM)

12.3%

کربن آلی (OC)

5.5%