گرانوپتاش

گرانوپتاش

گرانوپتاش دارای حلالیت و جذب فوق العاده
سولفات پتاسیم به شکل گرانول
افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازارپسندی محصول
در مرحله اماده سازی زمین، به صورت چالکود قابل استفاده است

توضیحات

گرانوپتاش دارای حلالیت و جذب فوق العاده
سولفات پتاسیم به شکل گرانول
افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازارپسندی محصول
در مرحله اماده سازی زمین، به صورت چالکود قابل استفاده است

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

8%

فولیک اسید

2%