یورو گرین 44-0-0

یوروگرانو 0-0-44

گرانول های EUROGREEN 42-0-0 منبع نیتروژن همراه با اسید هیومیک است که باعث بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، بهبود ریشه زایی گیاه، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. مواد مغذی خاک توسط گیاهان و افزایش حاصلخیزی خاک. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای استفاده کرد.

توضیحات

گرانول های EUROGREEN 42-0-0 منبع نیتروژن همراه با اسید هیومیک است که باعث بهبود فعالیت بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک، بهبود ریشه زایی گیاه، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. مواد مغذی خاک توسط گیاهان و افزایش حاصلخیزی خاک. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

42%

هیومیک اسید

4%

مواد آلی (OM)

3%

کربن آلی (OC)

2%