EuroSol 13-2-44

13-2-44

دسته بندی

13-2-44 یوروسُل در هنگام رشد میوه یا غده توصیه می شود و باعث بهبود کیفیت میوه، ماندگاری و افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

13%

حداقل نیتروژن کل نیتراتی (N-NO3)

12.5%

حداقل نیتروژن کل آمونیاکی (N-NH4)

0.5%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

2%

حداقل پتاسیم محلول در آب (K2O)

44%

ترات پتاسیم، مونوآمونیوم فسفات
احتیاط و هشدار: قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه کنید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
در طول دوره ی گلدهی و گرده افشانی، از محلول پاشی اجتناب کنید. قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها، تست اختلاط پذیری انجام شود.
دستورالعمل مصرف: کود آبیاری 15 تا 30 کیلوگرم در هکتار – محلول پاشی2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب