آنتی سالت

آنتی سالت

آنتی سالت ترکیب ویژه برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی می باشد که اثرات نامطلوب سدیم در خاک و کیفیت پایین آب شور را کاهش می دهد و زمینه بهبود جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها را فراهم می کند. با مصرف این محصول، خاک های صدمه دیده ناشی از تجمع نمکهای نامطلوب اصلاح می گردد و شرایط بهتری برای رشد و نمو گیاهان ایجاد می شود.

توضیحات

آنتی سالت ترکیب ویژه برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی می باشد که اثرات نامطلوب سدیم در خاک و کیفیت پایین آب شور را کاهش می دهد و زمینه بهبود جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها را فراهم می کند. با مصرف این محصول، خاک های صدمه دیده ناشی از تجمع نمکهای نامطلوب اصلاح می گردد و شرایط بهتری برای رشد و نمو گیاهان ایجاد می شود.

توضیحات تکمیلی

کلسیم (CaO)

8%