انتی سالت 5 لیتر

آنتی سالت 5لیتر

آنتی سالت ترکیب ویژه برای اصلاح خاکهای شور و سدیمی می باشد که اثرات نامطلوب سدیم در خاک و کیفیت پایین آب شور را کاهش می دهد و زمینه بهبود جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها را فراهم می کند. با مصرف آنتی سالت، خاک های صدمه دیده ناشی از تجمع نمکهای نامطلوب اصلاح می گردد و شرایط بهتری برای رشد و نمو گیاهان ایجاد می شود.

توضیحات تکمیلی

کلسیم (CaO)

6.6%

کود آبیاری: 20 تا 40 لیتر در هکتار    (2 تا 3 بار در طول فصل)