ارگاسید

ارگاسید-ORGACID

Category

ترکیبی ویژه حاوی مواد آلی و دارای PH  اسیدی

ویژگی ها:

 • کاهشPH خاک‌های شور و قلیایی
 • بهبود نفوذ پذیری خاک
 • آزادسازی عناصرغذایی موجود در خاک و افزایش دسترسی گیاه به عناصر مورد نیاز
 • رفع انسداد نازل‌ها در سیستم‌های آبیاری
 • افزایش مواد آلی خاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

توضیحات

ترکیبی ویژه حاوی مواد آلی و دارای PH  اسیدی

ویژگی ها:

 • کاهشPH خاک‌های شور و قلیایی
 • بهبود نفوذ پذیری خاک
 • آزادسازی عناصرغذایی موجود در خاک و افزایش دسترسی گیاه به عناصر مورد نیاز
 • رفع انسداد نازل‌ها در سیستم‌های آبیاری
 • افزایش مواد آلی خاک
 • افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

توضیحات تکمیلی

تجزیه ضمانت شده

w/v %

ماده آلی

17