ازومیت

ازومیت

ازومیت حاوی سطح بالایی از نیتروژن می باشد، نیتروژن، سازنده ترکیبات حياتی در گياهان مانند پروتئين، اسيدهای آمينه، آميدها، آلكالوئيدها و كلروفيل می باشد. از این محصول می توان برای راه اندازی رشد رویشی مطلوب انواع گیاهان زراعی، غلات، گیاهان علوفه ای و صنعتی و دانه های روغنی بعد از دوران رکود زمستانی و یا بلافاصله پس از تنش محیطی استفاده نمود.ازومیت زمینه ساز قابل دسترس شدن عناصر تثبیت شده در خاک به ویژه عناصر ریز مغذی می باشد.

توضیحات

ازومیت حاوی سطح بالایی از نیتروژن می باشد، نیتروژن، سازنده ترکیبات حياتی در گياهان مانند پروتئين، اسيدهای آمينه، آميدها، آلكالوئيدها و كلروفيل می باشد. از این محصول می توان برای راه اندازی رشد رویشی مطلوب انواع گیاهان زراعی، غلات، گیاهان علوفه ای و صنعتی و دانه های روغنی بعد از دوران رکود زمستانی و یا بلافاصله پس از تنش محیطی استفاده نمود.ازومیت زمینه ساز قابل دسترس شدن عناصر تثبیت شده در خاک به ویژه عناصر ریز مغذی می باشد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%

عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

5%

آلجینیک اسید

1%

آمینو اسید کل

1.1%

آمینو اسید آزاد

1%

هیومیک اسید

2%

ماده آلی

5%

کربن آلی

4%