استارتر

استارتر5L

استارتر حاوی فسفر، نیتروژن و گوگرد می باشد که ضمن کمک به تأمین فسفر گیاه در مراحل ابتدایی رشد، باعث بهبود تولید جوانه های گل،توسعه شکوفه ها و میوه در درختان میوه و رشد مطلوب اندام های هوایی وافزایش چشمگیر ریشه زایی و غده در گیاهان زراعی می گردد. فرم خاص گوگرد موجود در این ترکیب می تواند باعث اصلاح خاک، افزایش جذب فسفر و عناصر غذایی تثبیت شده به ویژه در خاکهای شور شود. با مصرف این محصول، بهبود کیفیت و عملکرد در محصولات باغی و زراعی مورد انتظار خواهد بود.

توضیحات

استارتر حاوی فسفر، نیتروژن و گوگرد می باشد که ضمن کمک به تأمین فسفر گیاه در مراحل ابتدایی رشد، باعث بهبود تولید جوانه های گل،توسعه شکوفه ها و میوه در درختان میوه و رشد مطلوب اندام های هوایی وافزایش چشمگیر ریشه زایی و غده در گیاهان زراعی می گردد. فرم خاص گوگرد موجود در این ترکیب می تواند باعث اصلاح خاک، افزایش جذب فسفر و عناصر غذایی تثبیت شده به ویژه در خاکهای شور شود. با مصرف این محصول، بهبود کیفیت و عملکرد در محصولات باغی و زراعی مورد انتظار خواهد بود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

7.3%

فسفر محلول (P2O5)

18.2%

گوگرد محلول (SO3)

30.3%