المیرا

المیرا

المیرا به سبب داشتن درصد بالای فسفر، موجب افزایش قدرت گیاه می گردد و تولید و عملکرد گیاه را افزایش می دهد. این محصول موجب تحریک ریشه زایی گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می شود. علاوه بر فسفر، وجود نیتروژن، پتاسیم و منیزیم به همراه عصاره جلبک دریایی در این ترکیب، به بالا رفتن مقاومت گیاه دربرابر تنش های محیطی، افزایش رشد، کیفیت، رنگ آوری، طعم محصول و همچنین سنتز کلروفیل و پروتئین در گیاه کمک می کند.

توضیحات

المیرا به سبب داشتن درصد بالای فسفر، موجب افزایش قدرت گیاه می گردد و تولید و عملکرد گیاه را افزایش می دهد. این محصول موجب تحریک ریشه زایی گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می شود. علاوه بر فسفر، وجود نیتروژن، پتاسیم و منیزیم به همراه عصاره جلبک دریایی در این ترکیب، به بالا رفتن مقاومت گیاه دربرابر تنش های محیطی، افزایش رشد، کیفیت، رنگ آوری، طعم محصول و همچنین سنتز کلروفیل و پروتئین در گیاه کمک می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

40%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

20%

منیزیم محلول (MgO)

0.68%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.15%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.077%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.077%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.077%

بور محلول (B)

0.03%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0007%

عصاره جلبک دریایی

10%

آلجینیک اسید

0.5%

آمینو اسید کل

6.8%

آمینو اسید آزاد

5.3%

ماده آلی (OM)

11.9%

کربن آلی (OC)

8.5%

کلر محلول (Cl)

5.1%