ایندکس

ایندکس

این محصول به عنوان کاهنده ی قوی pH آب استفاده می شود. ایندکس همراه با کریرهای آلی، سبب پایداری ترکیب کود و سم، جذب بهتر، انتقال ایمن و سریع در آوندها و بهبود چشمگیر محلول پاشی می شود.
این محصول محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط خنثی تبدیل می کند و موجب افزایش کارایی محلول کود و سم می شود.

توضیحات

این محصول به عنوان کاهنده ی قوی pH آب استفاده می شود. ایندکس همراه با کریرهای آلی، سبب پایداری ترکیب کود و سم، جذب بهتر، انتقال ایمن و سریع در آوندها و بهبود چشمگیر محلول پاشی می شود.
این محصول محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط خنثی تبدیل می کند و موجب افزایش کارایی محلول کود و سم می شود.