ایندکس

ایندکس

این محصول به عنوان کاهنده ی قوی pH آب استفاده می شود. ایندکس همراه با کریرهای آلی، سبب پایداری ترکیب کود و سم، جذب بهتر، انتقال ایمن و سریع در آوندها و بهبود چشمگیر محلول پاشی می شود.
این محصول محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط خنثی تبدیل می کند و موجب افزایش کارایی محلول کود و سم می شود.

توضیحات تکمیلی

1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب
– ابتدا ایندکس را به مخزن آب اضافه نماييد و پس از هم زدن، سموم یا کودها را به مخزن بيافزاييد.
– برای افزایش چشمگیر اثر علف کش گلایفوزیت، ابتدا 1 یا 2 لیتر ایندکس را به 1000 لیتر آب اضافه کنید
(هر 20 لیتری، 20 تا 40 سی سی) سپس علف کش گلایفوزیت را به آن اضافه نمایید