دلتا

دلتا

دلتا حاوی درصد بالایی از نیتروژن همراه با آمینواسید می باشد. این محصول مختص استفاده در ابتدای فصل (زمان رشد رویشی) تا قبل از تشکیل میوه است. این محصول سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی تمامی محصولات کشاورزی می شود.

توضیحات

دلتا حاوی درصد بالایی از نیتروژن همراه با آمینواسید می باشد. این محصول مختص استفاده در ابتدای فصل (زمان رشد رویشی) تا قبل از تشکیل میوه است. این محصول سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی تمامی محصولات کشاورزی می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%