ریکاوری 20لیتر

ریکاوری 20لیتر

دسته بندی

حاوی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و سرشار از آمینو اسید ها، مواد آلی، کربن آلی و همچنین مواد بیولوژیک است. pH این محصول در محدوده ی اسیدی است و به دلیل داشتن مواد آلی فراوان برای کلیه محصولات باغی، زراعی، سبزیجات، صیفی جات، محصولات گلخانه ای، هیدروپونیک و گیاهان آپارتمانی ایده آل می باشد

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

5.55%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

1.6%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

2.4%

آمینو اسید کل

9.5%

آمینو اسید آزاد

4%

ماده آلی

16%

کودآبیاری: 10 الی 20 لیتر در هکتار