پتاسیوم سولفات

سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم یکی از بهترین فرم های عناصر مهم پتاسیم همراه با گوگرد است. میزان کافی پتاسیم برای دستیابی به عملکرد با کیفیت بالاتر برای محصولات کشاورزی حیاتی است. سولفات پتاسیم پرونایس محلول در آب می باشد و در انتهای فصل مورد استفاده قرار گرفته که سبب افزایش کیفیت، افزایش رنگدانه و ظاهر بهتر محصول، افزایش محتوای قند، بهبود عطر و طعم و افزایش مقاومت گیاه به خشکسالی می شود.

توضیحات

سولفات پتاسیم یکی از بهترین فرم های عناصر مهم پتاسیم همراه با گوگرد است. میزان کافی پتاسیم برای دستیابی به عملکرد با کیفیت بالاتر برای محصولات کشاورزی حیاتی است. سولفات پتاسیم پرونایس محلول در آب می باشد و در انتهای فصل مورد استفاده قرار گرفته که سبب افزایش کیفیت، افزایش رنگدانه و ظاهر بهتر محصول، افزایش محتوای قند، بهبود عطر و طعم و افزایش مقاومت گیاه به خشکسالی می شود.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

51%

گوگرد محلول بر حسب (S)

18%