سولفور مایع

سولفورمایع

سولفورمایع می تواند هم به عنوان منبع گوگرد برای تغذیه گیاه و هم به عنوان اصلاح کننده خاک استفاده شود. سولفور مایع به دلیل داشتن گوگرد، در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و همچنین سنتز ترکیبات مفید در دانه های روغنی، پیازها و میوه ها نقش دارد.سولفور مایع یک اصلاح کننده خاک مایع است که ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک های کشاورزی را تغییر می دهد و آنها را برای محصولات در حال رشد آماده تر می کند. این محصول خاک را نرم تر می کند، نفوذ هوا و آب را بهبود می بخشد، pH خاک را کاهش می دهد و همچنین اجازه می دهد نمک های اضافی از بین بروند. استفاده از سولفور مایع در دسترس بودن سایر مواد مغذی مهم در خاک را برای گیاه، افزایش می دهد. همچنین سولفور مایع میتواند سبب کاهش جمعیت قارچ ها و باکتری های بیماری زای خاکزاد شود

توضیحات

سولفورمایع می تواند هم به عنوان منبع گوگرد برای تغذیه گیاه و هم به عنوان اصلاح کننده خاک استفاده شود. سولفور مایع به دلیل داشتن گوگرد، در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و همچنین سنتز ترکیبات مفید در دانه های روغنی، پیازها و میوه ها نقش دارد.سولفور مایع یک اصلاح کننده خاک مایع است که ساختار شیمیایی و فیزیکی خاک های کشاورزی را تغییر می دهد و آنها را برای محصولات در حال رشد آماده تر می کند. این محصول خاک را نرم تر می کند، نفوذ هوا و آب را بهبود می بخشد، pH خاک را کاهش می دهد و همچنین اجازه می دهد نمک های اضافی از بین بروند. استفاده از سولفور مایع در دسترس بودن سایر مواد مغذی مهم در خاک را برای گیاه، افزایش می دهد. همچنین سولفور مایع میتواند سبب کاهش جمعیت قارچ ها و باکتری های بیماری زای خاکزاد شود

توضیحات تکمیلی

گوگرد محــلول (S)

55%