سوپر فوس 5 لیتری

سوپرفوس

Category

سوپرفوس حاوی سه عنصر مهم نیتروژن، گوگرد و به ویژه فسفر با غلظت بالا می باشد که مصرف آن باعث بهبود تشکیل ریشه، استقرار گیاهچه های جوان در ابتدای رشد و همچنین بهبود تشکیل گل، میوه اولیه و خواص کیفی میوه ها در مرحله رسیدگی گیاه می شود. این محصول همچنین کاهش PH خاک نیز کمک می کند و شرایط را برای رشد بهتر گیاه فراهم می کند.

توضیحات

سوپرفوس حاوی سه عنصر مهم نیتروژن، گوگرد و به ویژه فسفر با غلظت بالا می باشد که مصرف آن باعث بهبود تشکیل ریشه، استقرار گیاهچه های جوان در ابتدای رشد و همچنین بهبود تشکیل گل، میوه اولیه و خواص کیفی میوه ها در مرحله رسیدگی گیاه می شود. این محصول همچنین کاهش PH خاک نیز کمک می کند و شرایط را برای رشد بهتر گیاه فراهم می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

2.5%

فسفر قابل استفاده (P₂O₅)

50%

گوگرد محلول (SO3)

2.5%