سوپرهیوم

دسته بندی ها ,

سوپرهیوم اصلاح کننده ی طبیعی خاک بر پایه ی هیومیک اسید استخراج شده از لئوناردیت می باشد. فرم مایع سوپرهیوم، امکان استفاده این محصول را در گیاهان توسعه یافته، به منظور تسهیل جذب و آزاد سازی عناصر غذایی، اصلاح فیزیکی-شیمیایی و بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاک برای کشاورزان فراهم می آورد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

2.9%

هیومیک اسید

11.2%

قابلیت اختلاط:
با اکثر ترکیبات به جز نیترات کلسیم، روغن های معدنی، ترکیبات اسیدی و علف کش های ناسازگار
قابل اختلاط است. توصیه می شود قبل از اختلاط، تست اختلاط پذیری انجام شود.

مقدار و روش مصرف:
مصرف عمومی (کودآبیاری):
10 تا 40 لیتر در هکتار در طول دوره رشد
مصرف طی چندین مرحله و در هر مرحله 5 تا 10 لیتر در هکتار