سوپرهیوم

سوپرهیوم اصلاح کننده ی طبیعی خاک بر پایه ی هیومیک اسید استخراج شده از لئوناردیت می باشد. فرم مایع سوپرهیوم، امکان استفاده این محصول را در گیاهان توسعه یافته، به منظور تسهیل جذب و آزاد سازی عناصر غذایی، اصلاح فیزیکی-شیمیایی و بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاک برای کشاورزان فراهم می آورد.

توضیحات

سوپرهیوم اصلاح کننده ی طبیعی خاک بر پایه ی هیومیک اسید استخراج شده از لئوناردیت می باشد. فرم مایع سوپرهیوم، امکان استفاده این محصول را در گیاهان توسعه یافته، به منظور تسهیل جذب و آزاد سازی عناصر غذایی، اصلاح فیزیکی-شیمیایی و بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاک برای کشاورزان فراهم می آورد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

2.9%

هیومیک اسید

11.2%