سینرژی

سینرژی

Category

سینِرژی کاهنده pH ، پایداری ساختار کود و سم، جذب بهتر و بهبود چشمگیر محلول پاشی
سینرژی محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط اسیدی تبدیل کرده و موجب كاهش pH آب و افزایش کارایی محلول سم و کود می شود.

•کاهش pH و EC تانک محلول پاشی
• پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولهای کود و سم
• جلوگیری از غیر فعال شدن سموم در آبهای سنگین
• نگهداري رطوبت سطح برگ
• افزایش قابلیت جذب برگی
• افزایش چشمگیر در عملکرد محلول پاشی انواع قارچ کش ها، حشره کش ها، علفکش ها،کنه کش ها و کودها
• قابل اختلاط با کلیه سموم و کودها

توضیحات

سینِرژی کاهنده pH ، پایداری ساختار کود و سم، جذب بهتر و بهبود چشمگیر محلول پاشی
سینرژی محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط اسیدی تبدیل کرده و موجب كاهش pH آب و افزایش کارایی محلول سم و کود می شود.

•کاهش pH و EC تانک محلول پاشی
• پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولهای کود و سم
• جلوگیری از غیر فعال شدن سموم در آبهای سنگین
• نگهداري رطوبت سطح برگ
• افزایش قابلیت جذب برگی
• افزایش چشمگیر در عملکرد محلول پاشی انواع قارچ کش ها، حشره کش ها، علفکش ها،کنه کش ها و کودها
• قابل اختلاط با کلیه سموم و کودها