فسفیت کِی 100

فسفیت کِی 100

فسفیت کِی 100 ترکیبی با غلظت بالا از دو عنصر پتاسیم و فسفر به فرم فسفیت بوده که به شکل مولکول های فسفیت پتاسیم در اختیار گیاه قرار می گیرد. فسفیت پتاسیم با عملکرد رفت و برگشتی (سیستمیک) در آوندهای گیاه علاوه بر تامین یک عنصر پرنیاز گیاه ( پتاسیم) سبب القاء و فعال شدن سیستم دفاعی گیاه بر علیه تنش های زیستی(بیماری ها) و همچنین افزایش مقاومت گیاه به تنش های غیرزیستی(مانند سرمازدگی) می شود. عملکرد فسفیت پتاسیم در از بین بردن و یا کاهش فوق العاده بیماری های قارچی و باکتریایی (نظیر لکه برگی ها، پوسیدگی و پژمردگی فایتوفتورایی و پیتیومی، سفیدک های داخلی و بیماری های باکتریایی) به اثبات رسیده است. با تامین یک عنصر اساسی و مورد نیاز گیاه ( پتاسیم) در کنار القای سیستم دفاعی، فسفیت کِی 100 سوپرمکس به محصولی ایده آل جهت بهبود متابولیسم، فتوسنتز و سبزینگی، رشد و نمو گیاه، گل دهی و بارآوری تبدیل شده است.

توضیحات

فسفیت کِی 100 ترکیبی با غلظت بالا از دو عنصر پتاسیم و فسفر به فرم فسفیت بوده که به شکل مولکول های فسفیت پتاسیم در اختیار گیاه قرار می گیرد. فسفیت پتاسیم با عملکرد رفت و برگشتی (سیستمیک) در آوندهای گیاه علاوه بر تامین یک عنصر پرنیاز گیاه ( پتاسیم) سبب القاء و فعال شدن سیستم دفاعی گیاه بر علیه تنش های زیستی(بیماری ها) و همچنین افزایش مقاومت گیاه به تنش های غیرزیستی(مانند سرمازدگی) می شود. عملکرد فسفیت پتاسیم در از بین بردن و یا کاهش فوق العاده بیماری های قارچی و باکتریایی (نظیر لکه برگی ها، پوسیدگی و پژمردگی فایتوفتورایی و پیتیومی، سفیدک های داخلی و بیماری های باکتریایی) به اثبات رسیده است. با تامین یک عنصر اساسی و مورد نیاز گیاه ( پتاسیم) در کنار القای سیستم دفاعی، فسفیت کِی 100 سوپرمکس به محصولی ایده آل جهت بهبود متابولیسم، فتوسنتز و سبزینگی، رشد و نمو گیاه، گل دهی و بارآوری تبدیل شده است.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

52%