مونوپتاسیم فسفات

مونوپتاسیم فسفات

این کود 100% محلول و دارای فسفر و پتاسیم بالا می باشد. مونو پتاسیم فسفات یوروسُل را می توان در مراحل نهایی توسعه محصول که تقاضا برای نیتروژن کم است یا وجود ندارد و برای افزایش اندازه و رنگ میوه ها استفاده کرد.

توضیحات

این کود 100% محلول و دارای فسفر و پتاسیم بالا می باشد. مونو پتاسیم فسفات یوروسُل را می توان در مراحل نهایی توسعه محصول که تقاضا برای نیتروژن کم است یا وجود ندارد و برای افزایش اندازه و رنگ میوه ها استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

52%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P

22.7%

حداقل پتاسیم محلول در آب (K2O)

34%