میکرونایس

میکرومیکس

میکرومیکس برای بهبود توسعه و عملکرد گیاه ضروری می باشد. کمبود عناصر میکرو ممکن است به دلیل نامناسب بودن بافت خاک، pH خاک و رطوبت خاک اتفاق بیفتد که ممکن است موجب افت سیستم متابولیک در فرآیند های فتوسنتز، تنفس و سنتز آمینو اسید بشود. میکرومیکس حاوی منیزیم، ریزمغذی ها به همراه عصاره جلبک دریایی می باشد و به رفع کمبود عناصر ریزمغذی کمک می کند. این محصول را می توان از طریق محلول پاشی برگی یا آبیاری مورد استفاده قرار داد

توضیحات

میکرومیکس برای بهبود توسعه و عملکرد گیاه ضروری می باشد. کمبود عناصر میکرو ممکن است به دلیل نامناسب بودن بافت خاک، pH خاک و رطوبت خاک اتفاق بیفتد که ممکن است موجب افت سیستم متابولیک در فرآیند های فتوسنتز، تنفس و سنتز آمینو اسید بشود. میکرومیکس حاوی منیزیم، ریزمغذی ها به همراه عصاره جلبک دریایی می باشد و به رفع کمبود عناصر ریزمغذی کمک می کند. این محصول را می توان از طریق محلول پاشی برگی یا آبیاری مورد استفاده قرار داد

توضیحات تکمیلی

منیزیم محلول محلول (MgO)

1.11%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

2.22%

روی کلاته با Zn) EDTA)

1.48%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

1.11%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.18%

بور محلول (B)

0.05%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0001%

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)

7.4%

آلجینیک اسید

0.37%

آمینواسید کل

8.8%

آمینواسید آزاد

7.4%

ماده آلی (OM)

8.9%

کربن آلی (OC)

6.4%