نامبروان

نامبروان

رشد و حاصلخیزی

  • تامین عناصر ضروری گیاه همراه با اسیدهیومیک و اسید فولویک
  • اضافه کردن مواد آلی غنی به خاک و بهبود حاصلخیزی
  • اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک
  • بهبود جذب عناصر غذایی در خاک

توضیحات

رشد و حاصلخیزی

  • تامین عناصر ضروری گیاه همراه با اسیدهیومیک و اسید فولویک
  • اضافه کردن مواد آلی غنی به خاک و بهبود حاصلخیزی
  • اصلاح ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک
  • بهبود جذب عناصر غذایی در خاک

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10%

فسفر قابل استفاده(P2O2)

10%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

10%

اسیدهیومیک

10%

ماده آلی (OM)

15%

کربن آلی (OC)

10%