نیترامین 5 لیتری

نیترامین

نیترامین حاوی اجزای آمینواسیدی حاصل از ساختارهای ارگانیک می باشد که دارای نقش تغذیه ای و بهبود دهنده رشد آلی برای گیاهان مختلف می باشد. نیترامین می تواند باعث تسریع فرایند رسیدگی میوه ها و محصولات کشاورزی و افزایش عملکرد شود. همچنین اجزای مختلف ارگانیک موجود در آن می تواند باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی مانند دمای بالا، خشکی و تهاجم عوامل بیماری زا و آفات شود.

توضیحات

نیترامین حاوی اجزای آمینواسیدی حاصل از ساختارهای ارگانیک می باشد که دارای نقش تغذیه ای و بهبود دهنده رشد آلی برای گیاهان مختلف می باشد. نیترامین می تواند باعث تسریع فرایند رسیدگی میوه ها و محصولات کشاورزی و افزایش عملکرد شود. همچنین اجزای مختلف ارگانیک موجود در آن می تواند باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی مانند دمای بالا، خشکی و تهاجم عوامل بیماری زا و آفات شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

29%