هوماسول-40-0-1

هیوماسُول 1-0-40

هیوماسُول ، سری کودهای NPK محلول در آب حاوی هیومیک اسید
1-0-40 حاوی درصد بالایی از نیتروژن به همراه هیومیک اسید، ماده آلی و کربن آلی می باشد که سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه شده و به دلیل داشتن مواد آلی موجب افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود فرآیند ریشه زایی می گردد.

توضیحات

هیوماسُول ، سری کودهای NPK محلول در آب حاوی هیومیک اسید
1-0-40 حاوی درصد بالایی از نیتروژن به همراه هیومیک اسید، ماده آلی و کربن آلی می باشد که سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه شده و به دلیل داشتن مواد آلی موجب افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود فرآیند ریشه زایی می گردد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

1%

هیومیک اسید

7.8%

ماده آلی (OM)

6.4%

کربن آلی (OC)

4.5%