هیومیت پودری

هیومِیت پودری

هیومیک اسید پودری هیومیک تاپ به عنوان اصلاح کننده خاک و بهبود دهنده رشد و سلامت گیاه عمل نموده و همچنین سبب بهبود مقاومت گیاه در برابر عوامل استرس زا، مانند تنش خشکی، شوری، سرما و سموم دفع آفات می شود. این مزایا ناشی از ظرفیت بالای تبادل کاتیونی، ظرفیت بافری و ظرفیت بالای هیومِیت پودری برای نگهداری آب ناشی می شود.هیومِیت پودری فعالیت ارگانیسم های مفید خاک را به دلیل مقدار بالای کربن آن تحریک می کند. با توجه به خواص عالی که هیومِیت پودری دارد، می توان آن را بر روی انواع خاک ها و برای انواع گیاهان استفاده کرد. همچنین وجود پتاسیم در این محصول، می تواند سبب بهبود کمیت و کیفیت محصول گردد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

12%

هیومیک اسید

60%

• محصولات زراعی:
2 تا 6 کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری
3/0 تا 8/0 کیلوگرم در هر 1000 لیتر آب به صورت محلول پاشی
• سبزی و صیفی جات، محصولات گلخانه و گیاهان زینتی:
2تا 4 کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری
3/0 تا 7/0 کیلوگرم در 1000 لیتر آب به صورت محلول پاشی
• درختان میوه:
3 تا 8 کیلوگرم در هکتار به صورت کودآبیاری
5/0 تا 1 کیلوگرم در هر 1000 لیتر آب به صورت محلول پاشی
دستورالعمل مصرف