هیومیک یوروگرانو

هیومیک گرانول

هیومیک گرانول EUROGREEN  باعث بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادلی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات

هیومیک گرانول EUROGREEN  باعث بهبود فعالیت های بیولوژیکی خاک، افزایش ظرفیت تبادلی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود جذب می شود. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

50%

مواد آلی (OM)

55%

کربن آلی (OC)

36%