ویوا یک لیتر

ویوا یک لیتر

این محصول به عنوان کاهنده ی قوی pH آب استفاده می شود. ویوا همراه با کریرهای آلی، سبب پایداری ترکیب کود و سم، جذب بهتر، انتقال ایمن و سریع در آوندها و بهبود چشمگیر محلول پاشی می شود.
ویوا محیط قلیایی محلول را که سبب کاهش کارایی و تخریب مولکول های آفتکش و کود در تانک محلول پاشی می شود به محیط خنثی تبدیل می کند و موجب افزایش کارایی محلول کود و سم می شود.

توضیحات تکمیلی

1 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب
• ابتدا ویوا را به مخزن آب اضافه نماييد و پس از هم زدن، سموم یا کودها را به مخزن بيافزاييد.
• برای افزایش چشمگیر اثر علف کش گلایفوزیت، ابتدا 1یا 2لیتر ویوا را به 1000 لیتر آب اضافه کنید
(هر 20 لیتری، 20 تا 40 سی سی) سپس علف کش گلایفوزیت را به آن اضافه نمایید.