پروسل 15-5-30

پروسُل30-5-15

پروسُل سری NPK های محلول در آب است که حاوی نسبت های مختلف از عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم همراه با عناصر ریزمغذی شامل آهن، روی و منگنز می باشد که بر اساس نیازهای گیاه در مراحل مختلف رشد طراحی شده و برای کلیه محصولات باغی و زراعی به صورت محلول پاشی، کودآبیاری و مصرف خاکی قابل استفاده می باشد.
کود 30-5-15 از سری پروسُل، حاوی درصد بالای پتاسیم به همراه عناصر نیتروژن و فسفر و عناصر ریزمغذی می باشد. میزان کافی پتاسیم برای دستیابی به عملکرد با کیفیت بالاتر برای محصولات کشاورزی حیاتی است. علاوه بر نقش اصلی پتاسیم در تضمین عملکرد بیشتر و افزایش کیفیت میوه، این عنصر نقش مهمی در سلامت عمومی گیاهان و مقاومت در برابر خشکسالی دارد. از کود 30-5-15 در مرحله تشکیل میوه/غده تا رسیدگی کامل محصول استفاده می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

15%

فسفرقابل استفاده (P2O5)

5%

پتاسیم محلول (K2O)

30%

هن محلول در آب (Fe)

0.1%

روی محلول در آب (Zn)

0.05%

منگنز محلول در آب (Mn)

0.05%

درختان میوه و گلخانه 2 تا 6کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) / 10 تا 40 کیلوگرم در هکتار (کودآبیاری)

گیاهان زراعی 2 تا 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب (محلول پاشی) / 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار (کودآبیاری)