پروسیل

پُروسیــل

پُروسیــل حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندامهای مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد..

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

20%

سیلیسیم محلول (SiO2)

40%

برای کلیه گیاهان زراعی و باغی 2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشی و یا 5 تا 6 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری/ 2 تا 3 بار در طول فصل زراعی
برای کلیه درختان میوه درختان خشکباری مرکبات تاکستان و زیتون 1/5 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار
به صورت محلول پاشی و یا 4 تا 6 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری/ 2 تا 3 بار در طول فصل زراعی