چیمکس20لیتر

چیمکس

Category

چیمکس غنی از مواد آلی به همراه عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آمینو اسید می باشد.
این محصول فاقد عوامل بیماری زا یا بذر علف هرز می باشد و ضمن کمک به تامین عناصر مذکور برای گیاه، سبب افزایش مواد آلی خاک، بهبود حاصلخیزی خاک، بهبود فعالیت میکروبی خاک و بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی می شود. این محصول همچنین می تواند موجب آزادسازی و تسهیل جذب عناصر غذایی موجود در خاک و بهبود جذب کودهای معدنی مورد استفاده در خاک توسط گیاه گردد و به بهبود کیفیت، سلامت و عملکرد گیاه کمک کند. زمان ایده آل برای مصرف این محصول ابتدا تا میانه فصل می باشد

توضیحات

چیمکس غنی از مواد آلی به همراه عناصر پرمصرف نیتروژن، فسفر، پتاسیم و آمینو اسید می باشد.
این محصول فاقد عوامل بیماری زا یا بذر علف هرز می باشد و ضمن کمک به تامین عناصر مذکور برای گیاه، سبب افزایش مواد آلی خاک، بهبود حاصلخیزی خاک، بهبود فعالیت میکروبی خاک و بهبود مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی می شود. این محصول همچنین می تواند موجب آزادسازی و تسهیل جذب عناصر غذایی موجود در خاک و بهبود جذب کودهای معدنی مورد استفاده در خاک توسط گیاه گردد و به بهبود کیفیت، سلامت و عملکرد گیاه کمک کند. زمان ایده آل برای مصرف این محصول ابتدا تا میانه فصل می باشد

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

2.5%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

0.93%

پتاسیم محلول در آب (K₂O)

2.5%

منیزیم محلول درآب (MgO)

0.72%

آمینواسید کل

7%

آمینو اسید آزاد

4.4%

ماده آلی (OM)

30%

کربن آلی (OC)

13%