کا52

کا52

کا52 منبع کارآمد تأمین پتاسیم می باشد که مصرف آن باعث سرعت گرفتن مراحل رشد و نمو و رسیدگی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش سریع عملکرد گیاهان می گردد. این محصول سبب بهبود سوخت و ساز گیاه در شرایط دشوار محیطی مانند گرما، سرما و خشکی ناگهانی می شود.کا 52 همچنین به سبب داشتن درصد بالای پتاسیم سبب افزایش رسیدگی و بهبود ویژگی های کمی و کیفی محصول می گردد.
تامین اختصاصی پتاسیم
  • افزایش و بهبود وزن، اندازه، رنگ و طعم محصول
  • بهبود سوخت و ساز و افزایش توان گیاه در شرایط دشوار محیطیپ
  • تامین و تکمیل فرایند رشد و رسیدگی میوه
  • مقاوم سازی گیاه در برابر افات، بیماری های گیاهی و تنش ها
مقدار و روش مصرف : محلول پاشی : 3-2 لیتر در هزار لیتر آب     کودآبیاری: 6-4 لیتر در هکتار

توضیحات

کا52 منبع کارآمد تأمین پتاسیم می باشد که مصرف آن باعث سرعت گرفتن مراحل رشد و نمو و رسیدگی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش سریع عملکرد گیاهان می گردد. این محصول سبب بهبود سوخت و ساز گیاه در شرایط دشوار محیطی مانند گرما، سرما و خشکی ناگهانی می شود.کا 52 همچنین به سبب داشتن درصد بالای پتاسیم سبب افزایش رسیدگی و بهبود ویژگی های کمی و کیفی محصول می گردد.
تامین اختصاصی پتاسیم
  • افزایش و بهبود وزن، اندازه، رنگ و طعم محصول
  • بهبود سوخت و ساز و افزایش توان گیاه در شرایط دشوار محیطیپ
  • تامین و تکمیل فرایند رشد و رسیدگی میوه
  • مقاوم سازی گیاه در برابر افات، بیماری های گیاهی و تنش ها
مقدار و روش مصرف : محلول پاشی : 3-2 لیتر در هزار لیتر آب     کودآبیاری: 6-4 لیتر در هکتار

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

52%