گرومکس

گرومکس

دسته بندی

گرومکس حاوی هیومیک اسید به همراه یک ترکیب آلی و سازگار با محیط زیست است که به عنوان اصلاح کننده طبیعی خاک، کلات کننده آلی عناصر مورد نیاز برای گیاه در خاک و همچنین به عنوان یک محرک رشد میکروبی در خاک و محرک رشد برای گیاه عمل می کند. گرومکس عناصر تثبیت شده در خاک را آزاد کرده و موجب افزایش جذب و تاثیر کودها و در نتیجه بهبود رشد و سلامت گیاه می شود

توضیحات تکمیلی

هیومیک اسید

62%

ماده آلی (OM)

55%

کربن آلی (OC)

28%

محصولات زراعی(کودآبیاری):                                محصولات باغی(کودآبیاری):

3 تا 5 کیلوگرم در هکتار می باشد                        3 تا 7 کیلوگرم در هکتارمی باشد

(مصرف تا 10 کیلوگرم مفید می باشد)                  (مصرف تا 20 کیلوگرم مفید می باشد)